عزت نفس در ۱۰ گام

عزت نفس در ده گام دکتر دیوید د. برنز ترجمه دکتر اشرف کربلائی نوری نشر دانژه   عزت نفس ریشه اعتماد به نفس و داربست اصلی ارتباط سالم با خود و دیگران است. آن که خود را عزیز بداند، به خود احترام بگذارد، از هر آنچه موجب خواری است میگریزد…